Vnútorný poriadok

Kategória: Na_stránku Uverejnené: pondelok, 09. september 2013

Preambula

 

Žiak na základe dobrovoľného rozhodnutia študovať v SOŠ polytechnickej sa zaväzuje riadne dochádzať do školy a riadiť sa zásadami morálky v duchu humanizmu, demokracie, vlastenectva a plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne platných predpisov a vnútorného poriadku školy.

SOŠ polytechnická sa zaväzuje dodržiavať Chartu dieťaťa a ľudské právav zmysle prijatých dokumentov a ústavy SR, Druhá hlava, Základné práva a slobody, článok 12:

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

SOŠ polytechnická je škola, v ktorej sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.

Vnútorný poriadok školy vychádza z platných právnych noriem, týkajúcich sa stredných škôl v Slovenskej republike. Žiak a jeho zákonný zástupca sú so školským poriadkom oboznámení na začiatku školského roku preukázateľným spôsobom – na prvej triednickej hodine a triednom aktíve. Neprítomnosť rodiča na triednom aktíve ho nezbavuje povinnosti spolupracovať so školou pri výchove a vzdelávaní dieťaťa.

Vnútorný poriadok školy je zverejnený v priestoroch školy a na webovej stránke školywww.soshe.sk.

Vnútorný poriadok školy sa vzťahuje na všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov  vrátane zamestnancov SOŠ polytechnickej. Na žiakov iných škôl sa vzťahuje v tom prípade, ak využívajú služby, ktoré poskytuje pre nich škola, prípadne jej ďalšie súčasti t. j.  školská jedáleň.

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

Tento vnútorný poriadok vychádza zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a nemôže ísť nad rámec tohto zákona.

 

1. Právo na vzdelanie

Každý žiak má právo na vzdelanie. Výchova a vzdelávanie v stredných školách zriadených orgánom územnej samosprávy je v zmysle zákona bezplatná. Princípy a ciele výchovy a vzdelávania sú uvedené v §3 a §4 tohto zákona. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť na vyučovacom procese, ako aj za to, že svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získať vedomosti a zodpovedne pracovať.

 

2. Právo na slobodu prejavu

Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojimi názormi a presvedčením. Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrovanie vlastných názorov nesmie obmedzovať slobodu prejavu iných. Žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý, osobné útoky voči iným osobám sú zakázané. Písomný prejav musí byť podpísaný. Žiaci nesmú v škole rozširovať petície alebo iné dokumenty, ktoré s činnosťou školy nesúvisia.

3. Právo organizovať a zúčastňovať sa mimo vyučovacej činnosti a záujmových aktivít

Každému žiakovi vydá škola VZDELÁVACÍ POUKAZ do 15. septembra príslušného roku na základe ktorého každý žiak má právo zúčastňovať sa mimo vyučovacích krúžkov a aktivít, pokiaľ s jeho účasťou súhlasí vedúci krúžku a pokiaľ jeho účasť nemá negatívny vplyv na študijné výsledky. Každý žiak alebo trieda majú právo v mimo vyučovacom čase zorganizovať pre svojich spolužiakov záujmový klub, večierok alebo turnaj za predpokladu, že minimálne týždeň dopredu odovzdajú riaditeľovi školy plán predbežného zabezpečenia akcie. Ak organizátor nesplní požiadavky potrebné k zaisteniu akcie, môže riaditeľ školy akciu zakázať a počas nasledujúcich 6 mesiacov nepovoliť organizovať podujatia podobného druhu. Organizátor má právo plagátom na k tomu vymedzenom mieste upozorniť spolužiakov na konanie akcie, je povinný najneskôr deň po ukončení akcie oznam odstrániť.

 

2. Dochádzka žiakov do školy

 

1. Povinnosťou žiaka je dochádzať do školy a na všetky mimo vyučovacie akcie poriadané školou pravidelne a včas, v primeranom a čistom oblečení, dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok podľa určeného rozvrhu a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných a tiež nepovinných predmetov, ktoré si žiak zvolil. Z nepovinných predmetov sa žiak môže odhlásiť po ukončení polroka. V prípade nedostatočného záujmu žiaka o prácu, môže vyučujúci vysloviť nesúhlas s účasťou žiaka na nepovinnom predmete.

2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada vopred jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak sám o uvoľnenie z vyučovania.

3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch dní, oznámiť triednemu učiteľovi (majstrovi odborného výcviku) dôvod neprítomnosti. Neprítomnosť, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak. Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie od lekára!

Rodič, alebo sám plnoletý žiak, môžu spôsobom uvedeným v tomto bode (3) ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní maximálne 5 x za školský rok.

4. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi (majstrovi odborného výcviku) ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. Ak neprítomnosť pre chorobu trvá dlhšie ako 3 dni, predloží žiak potvrdenie lekára.

5. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu.

6. Triedny učiteľ (majster odborného výcviku) ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom žiaka alebo lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ (majster odborného výcviku) vyžadovať potvrdenie lekára aj za každú neprítomnosť.

7. Ak ochorie žiak (alebo niektorá osoba, s ktorou žiak býva alebo je v trvalom styku) na prenosnú chorobu, oznámi to neodkladne jeho triednemu učiteľovi.

8. Žiaka môže v nevyhnutných prípadoch z vyučovania uvoľniť na jednu vyučovaciu hodinu vyučujúci, na jeden vyučovací deň triedny učiteľ (majster odborného výcviku). Na viac dní môže žiaka uvoľniť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu triedny učiteľ (majster odborného výcviku) so súhlasom riaditeľa školy.

9. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 6 až 8.

10. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v klasifikačnom období, určí sa mu náhradný termín na vyskúšanie a klasifikovanie.

11. Svojvoľná neprítomnosť žiaka na vyučovaní alebo falšovanie ospravedlnenky sa považuje za závažné porušenie vnútorného poriadku školy.

12. Neskorý bezdôvodný príchod na 1. vyučovaciu hodinu je porušením vnútorného školského poriadku. Absencia dlhšia ako 20 minút sa počíta ako absencia celej hodiny.

13. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka na vyučovaní je závažným porušením vnútorného školského poriadku. Je dôvodom na výchovné opatrenia v súlade s klasifikačným poriadkom. Ich návrh je v kompetencii triedneho učiteľa.

14. Pedagogická rada dňa 30. 8. 2011 schválila jednotný postup pri posudzovaní neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní:

20 neospravedlnených hodín - pokarhanie triednym učiteľom

40 neospravedlnených hodín - pokarhanie riaditeľom školy

 

3. Údaje o výchovno-vzdelávacom procese

 

1. Žiak je povinný byť v škole na teoretickom vyučovaní a v dielni odborného výcviku najneskôr 10 minút pred svojou prvou vyučovacou hodinou podľa rozvrhu. Časový rozvrh zvonenia je uvedený v prílohe tohto poriadku.

2. Žiakovi sa nedoporučuje nosiť do školy cenné veci a väčšie sumy peňazí. Za ich stratu škola v súlade s poistnou zmluvou neručí. Odcudzenie pracovných prostriedkov, časti odevu alebo obuvi je žiak povinný ihneď hlásiť triednemu učiteľovi.

3. Na vyučovaní telesnej výchovy musí mať žiak predpísanú obuv podľa poučenia vyučujúceho.

4. Pracovnú obuv a odev na odborný výcvik a odbornú prax musí mať podľa normatívu.

5. Nástup žiakov na vyučovaciu hodinu pri presunoch celej triedy alebo skupiny sa uskutočňuje počas prestávky. Do učební vstupujú žiaci len so súhlasom vyučujúceho.

6. Na konci týždňa a pred každými prázdninami sú žiaci povinní si všetky veci zo šatne odniesť domov.

7. Žiaci počas vyučovania nesmú svojvoľne opúšťať areál školy.

8. Návštevy rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiaka u triedneho učiteľa sa môžu konať len v mimo vyučovacom čase, najlepšie po predchádzajúcej dohode. Triednické hodiny sa uskutočňujú podľa potreby vo vopred stanovených termínoch.

 

TÝŽDENNÍCI

 

Dvoch týždenníkov včas stanovuje triedny učiteľ, oboznámi ich s povinnosťami a kontroluje ich činnosť. Týždenníci zodpovedajú za poriadok v učebniach počas vyučovania a po jeho ukončení. Pred každou hodinou skontrolujú pripravenosť učebne, na začiatku vyučovania oznámia vyučujúcemu neprítomných žiakov, nosia učebné pomôcky. Cez prestávku vetrajú učebňu. Po uplynutí 10 minút z vyučovacej hodiny ohlásia prípadnú neprítomnosť vyučujúceho zástupcovi riaditeľa školy alebo riaditeľovi školy.

 

4. Hodnotenie a klasifikácia

 

1.       Predmetom hodnotenia a klasifikácie je úroveň dosiahnutých vedomostí, zručností a schopností žiaka podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Na hodnotenie a klasifikáciu preukázaného výkonu žiaka v príslušnom vyučovacom predmete nesmie mať vplyv správanie sa žiaka.

2.       Riaditeľ strednej školy oznámi najneskôr v deň začiatku školského roka, ktoré predmety sa v súlade so školským vzdelávacím programom klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú.

3.       Triedny učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy priebežne informuje o prospechu a správaní sa žiaka zákonného zástupcu žiaka, alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona.

4.        Ak sa výrazne zhorší prospech alebo správanie sa žiaka, riaditeľ písomne informuje zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia.

5.       Klasifikácia žiakov sa vykonáva v zmysle Metodického usmernenie č.21/2011zo 1. mája 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ SR.

Metodické usmernenie upravuje postup pri:

Ø uplatňovaní pravidiel hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl

Ø uplatňovaní pravidiel správania

Ø uplatňovaní opatrení vo výchove

Ø komisionálnych skúškach.

 

5. Správanie žiakov

 

1. Žiak je zodpovedný za svoje výchovno-vyučovacie výsledky počas štúdia v SOŠ polytechnickej, preto je povinný dodržiavať pravidlá vnútorného školského poriadku, pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia a spoločenské pravidlá správania sa.

2. Za poškodenie zariadenia, učebníc, učebných pomôcok vo vyučovacích priestoroch z nedbalosti alebo úmyselne, hmotne zodpovedá žiak. Náhrada úmyselne spôsobenej škody nevylučuje potrestanie žiaka.

3. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie spolužiakov a ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania.

Žiakom sa zakazuje:

Ø fajčiť v priestoroch školy a  pri činnostiach organizovaných školou,

Ø prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky (cigarety, drogy, ...), požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

Ø prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie (napr. výbušniny, petardy, svetlice, ...) a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní (napr. nevhodné časopisy, filmy, ...),

Ø mať na vyučovacej hodine mobilný telefón v aktívnom stave,odovzdať ho na určené miesto.

Žiakom sa zakazuje do školy nosiť, prechovávať a užívať drogy a iné omamné látky. Porušenie tohto zákazu sa považuje za hrubé porušenie disciplíny a rieši sa v spolupráci s rodičmi.

1.       Žiaci školy sú povinní opustiť budovu školy po poslednej vyučovacej hodine. V priestoroch školy sa po vyučovaní môžu zdržiavať len za prítomnosti pedagogického dozoru alebo so súhlasom riaditeľa školy.

2.       Priestupky voči školskému poriadku evidujú v triednej knihe príslušní vyučujúci alebo majstri odborného výcviku. Podľa počtu a závažnosti zápisov o trestoch rozhoduje triedny učiteľ v spolupráci s ostatnými pedagogickými zamestnancami.

 

6. Výchovné opatrenia

 

Pedagogická rada dňa 30. 8. 2011 schválila jednotný postup pri posudzovaní priestupkov evidovaných v triednej knihe:

3 zápisy - pokarhanie triednym učiteľom

5 zápisov - znížená známka zo správania na 2. stupeň

8 zápisov - pokarhanie riaditeľom školy

nad 10 zápisov - znížená známka zo správania na 3. stupeň

1.       Na exkurziách, zájazdoch a účelových cvičeniach sa žiaci riadia pokynmi pedagogického vedúceho. Bez jeho vedomia sa nevzďaľujú od ostatných žiakov alebo z určeného miesta.

2.       Pri cestovaní v hromadných dopravných prostriedkoch žiaci majú byť ohľaduplní voči chorým 
a starším osobám a správajú sa disciplinovane, dodržujú platné dopravné predpisy,nevyjadrujú sa vulgárne.

7. Práva a povinnosti žiaka

 

1.       Dieťa alebo žiak má právo na

Ø rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

Ø bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách,

Ø vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

Ø individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

Ø bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

Ø úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

Ø poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

Ø výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

Ø organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

Ø úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

Ø na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

Ø na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

Ø na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24,

Ø náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi;

1.       Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

2.       Dieťa alebo žiak je povinný

Ø neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

Ø dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,

Ø chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo

školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

Ø chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne

zapožičané,

Ø pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak,

Ø konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

Ø ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

Ø rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

8. Práva a povinnosti zákonných zástupcov

 

1. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. Právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

4. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

5. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.

6. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

 

9. Práva a povinnosti žiackej samosprávy

 

1. Žiacka školská rada reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

2. Žiacka rada má 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách.

3. Žiacka rada:

a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

b) sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,

c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,

d) volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

4. Žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.

5. Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.

6. Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej školskej rady.

 

10. Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

 

1. Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

1.       Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.

PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV:

 

Pedagogickí zamestnanci pri výkone svojej pedagogickej činnosti majú právo na

 

a) zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností, najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, rodičov a iných osôb,

b) ochranu pred neodborným zasahovaním (§ 5 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.) do výkonu pedagogickej činnosti,

c) účasť na riadení školy prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy,

d) predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu, výchovného programu,

e) výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky pre učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj ich kompetencií,

f) kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom č. 317/2009 Z. z. a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť vykonáva,

g) objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti.

 

 

 

 

Pedagogickí zamestnanci sú povinní:

 

Ø dôsledne sa pripravovať na výchovno-vzdelávací proces (písomné prípravy, učebné pomôcky, mesačné plány a pod.),

Ø sledovať a v stanovených termínoch plniť pokyny a nariadenia vedenia školy vydávané prostredníctvom oznamov na:

o na nástenkách,

o na pedagogických radách,

o cestou vedúcich metodických združení a predmetových komisií,

Ø udržiavať poriadok a čistotu na pracovisku,

Ø dbať na šetrenie elektrickou energiou,

Ø poznať všetky predpisy, týkajúce sa ich práce a riadiť sa nimi.

PRACOVNÁ NÁPLŇ TRIEDNEHO UČITEĽA

 

1. Zodpovedá za výchovné a vzdelávacie výsledky vo svojej triede.

2. Triednické hodiny uskutočňuje 2 x mesačne a zapisuje ich do triednej knihy.

3. Spolupracuje s rodičmi a s ostatnými vyučujúcimi v triede. Triedne rodičovské združenia zvoláva podľa potreby – minimálne 2x ročne.

4. Zodpovedá za zverené priestory učební, kabinetov prípadne šatní a ich inventár.

5. Denne kontroluje a zapisuje dochádzku žiakov. Vykonáva nápravné opatrenia v zmysle školského poriadku.

6. Zabezpečuje právnu ochranu žiakov v oblasti vnútorného poriadku pre žiakov.

7. Uvoľňuje žiaka z vyučovania (bez nutnosti konzultácie s riaditeľom) na žiadosť rodiča.

8. Je povinný usmerňovať počet písomných previerok vo svojej triede tak, aby sa nevyskytla viac ako jedna písomná previerka denne.

9. Sleduje zápisy učiteľov o správaní žiakov v klasifikačnom hárku a konzultuje ich s príslušnýmučiteľom a žiakom. Pri riešení problémov musia byť zohľadnené práva žiaka, dané vo vnútornom poriadku pre žiakov.

10. Zodpovedá za správne vedenie triednych písomností.

POVINNOSTI UČITEĽOV SÚVISIACE S VYUČOVANÍM

 

1. Každú vyučovaciu hodinu zapísať do triednej knihy.

2. Každý vyučujúci je povinný prekonzultovať písanie písomnej previerky s triednym učiteľom.

3. Písomné previerky musia byť žiakom oznámené včas. Najneskôr jeden deň pred previerkou.

4. Vyhodnotenie písomných previerok musí byť uskutočnené bez nezdôvodneného odkladania v čo najkratšom čase a s výsledkom oboznámi žiakov.

5. Domáce úlohy je zakázané zadávať na dni pracovného voľna.

6. V maximálnej možnej miere obmedziť nosenie pomôcok žiakmi do školy, ktoré môže zabezpečiť škola.

7. Do klasifikačného hárku zapisovať priebežne známky. Je dovolené ich farebné rozlíšenie podľa typu. Je zakázané používať pri hodnotení znamienka (-), (+), alebo (/).

8. Pri odchode žiakov z triedy dodržať časový režim školy, zabezpečiť v triede primeranú čistotu a poriadok. Odchádza posledný a uzamkne triedu.

9. Po poslednej vyučovacej hodine odprevadí žiakov k vrátnici.

10. Do klasifikačného hárku v časti „Poznámky“ zapisuje pozitívne aj negatívne činnosti vyvážene.

11. Uvádzajúci učiteľ je povinný pomáhať začínajúcemu učiteľovi pri riešení problémov súvisiacich s pedagogickým procesom podľa schváleného plánu uvádzania do praxe. Vykonáva dohodnuté hospitácie u začínajúceho učiteľa.

12. Každý pedagogický zamestnanec je povinný dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

13. Pri úraze žiaka poskytne prvú pomoc, ohlási vedeniu školy, zabezpečí doprovod žiaka na vyšetrenie a informuje zákonného zástupcu.

14. Každý úraz zapíše do Knihy úrazov. Ak je úraz spojený s práceneschopnosťou žiaka dlhšou ako 3 dni vyplní tlačivo ,,Záznam o školskom úraze“ a doplní ho o podpisy svedkov.

15. Učitelia telesnej výchovy sú povinní po ukončení vyučovania opýtať sa žiakov, či si niekto počas vyučovania neublížil.

16. Každý vyučujúci, okrem vedenia školy, je povinný vykonávať pedagogický dozor v školskej budove na vyhradenom mieste – pred vyučovaním a počas prestávok. Vykonáva sa podľa rozvrhu, ktorý sa vypracováva na začiatku školského roka. V prípade, že dozor konajúci učiteľ vie dopredu, že bude neprítomný v čase, v ktorom má vykonávať pedagogický dozor, je povinný zabezpečiť namiesto seba náhradu.

POVINNOSTI PEDAGOGICKÉHO DOZORU

1. Dozor konajúci učiteľ prichádza do školy tak, aby bol už na svojom mieste dozoru 10 min pred začiatkom vyučovania.

2. Zodpovedá za správanie, poriadok, bezpečnosť žiakov, školský majetok vo vyhradenom priestore (v triedach, na chodbách, schodoch a sociálnych zariadeniach).

3. V prípade úrazu zabezpečí poskytnutie prvej pomoci a v súčinnosti s vedením školy urobí ďalšie potrebné opatrenia.

4. Upozorňuje žiakov na :

Ø nadmernú hlučnosť,

Ø šetrenie elektrickou energiou,

Ø čistotu a poriadok v triede, na chodbách a schodoch.

5. Sleduje čas a pred zvonením posiela žiakov do triedy s upozornením na potrebu prípravy na vyučovaciu hodinu. Pred odchodom žiakov do tried zabezpečí upratanie chodby.

6. Nedovolí žiakom počas pobytu na chodbách:

Ø loptové a hazardné hry,

Ø naháňačky,

Ø pískanie,

Ø manipulovať so školským inventárom,

Ø bezdôvodne sa potulovať po škole,

Ø fajčiť v priestoroch školy.

11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 

1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov;

2. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v školepreukázateľne oboznámení na začiatku školského roka. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia pedagogických zamestnancov na predchádzanie úrazom;

3. V priestoroch školy je zakázané:

Ø prechovávať, užívať, predávať i poskytovať návykové látky (alkohol, tabak, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy) vyrábať ich, prípadne prechovávať suroviny na ich výrobu,

Ø propagovať alebo inak šíriť toxikomániu,

Ø šikanovať, týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov alebo ich vystavovať inému druhu násilia,

Ø propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie.

 

4. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá

Ø zákonného zástupcu,

Ø zdravotnú pomoc,

Ø Policajný zbor.

5. Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.

6. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom;

7. V učebniach aj ostatných priestoroch školy (chodby, schody, šatne a pod.) sú zakázané všetky nebezpečné činnosti, hlavne stúpanie na stoličky a stoly, behanie, skákanie, kĺzanie a hádzanie;

8. Zakázané je vykláňanie žiakov z okien, lezenie na okná a parapety alebo sadanie na nich;

9. Každý pedagogický zamestnanec je povinný zohľadňovať zrakové, sluchové i vzrastové poruchy žiaka;

10. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, je pedagogický zamestnanec povinný preukázateľne poučiť a upozorniť žiakov namožné nebezpečenstvo vzniku úrazu.

 

ZÁSADY BEZPEČNÉHO SPRÁVANIA ŽIAKOV CEZ PRESTÁVKY

 

1. Žiaci sa pohybujú primerane rýchlo, nerušia a neobmedzujú spolužiakov, bez dovolenia nesmú opustiť budovu školy;

2. Zakázané je :

Ø vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier, odpadky a iné predmety,

Ø behať, skákať, šmýkať sa, voziť po zábradlí, skákať po schodoch a pod.

3. Počas veľkej prestávky žiaci rešpektujú pokyny dozor konajúcich učiteľov, majú možnosť zdržiavať sa aj v školskom átriu. Za nepriaznivého počasia sa žiaci zdržujú na školských chodbách;

 

ZÁSADY BEZPEČNÉHO SPRÁVANIA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

 

1. Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom;

2. V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy;

3. Žiaci sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a  zamestnancov školskej jedálne;

4. Prevzatú stravu stravník konzumuje v jedálni.

5. Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor vrátiť do odkladacieho okienka pre použitý riad;

6. V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogickému dozoru, ktorý prostredníctvom zamestnancov školskej jedálne zabezpečí odstránenie nedostatku;

7. Ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, tento nedostatok odstráni sám alebo požiada zamestnanca pri odbere použitého riadu o uvedenie stola do pôvodného stavu.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO ODCHODU ŽIAKOV ZO ŠKOLY

 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do školskej tašky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu. Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny;

2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu a pod dozorom vyučujúceho opustia budovu školy. Celý odchod je disciplinovaný a usporiadaný;

3. Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu učiteľa v budove školy je zakázané.

 

ZÁSADY BEZPEČNEJ PRÁCE ŽIAKOV V DIELŇACH NA ODBORNOM VÝCVIKU

 

1. Do dielne smie žiak vstupovať iba v sprievode majstra odbornej výchovy(ďalej len MOV);

2. Žiak je povinný prísť na praktické vyučovanie v primeranom pracovnom oblečení;

3. Každý žiak má určené svoje pracovné miesto, ktoré bez dovolenia MOV nemôže meniť;

4. Do skladov vstupuje žiak iba so súhlasom MOV;

5. Každý žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko;

6. Pri každej práci žiaci dodržujú zásady a pokyny bezpečnej práce;

7. MOV je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými zásadami bezpečnosti práce s ručnými nástrojmi (kladivá, sekáče, maticové kľúče, skrutkovače, kliešte, pilníky, ručné píly, ...) a s analyzovanými nebezpečenstvami a ohrozeniami;

8. MOV je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými zásadami bezpečnosti práce s elektrickým ručným náradím a elektrickými strojmi a zariadeniami (brúsky, píly, ...) a s analyzovanými nebezpečenstvami a ohrozeniami;

9. Na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko, nástroje a náradie. Zistené nedostatky ihneď hlási MOV;

10. Zakázané je pracovať s poškodeným náradím;

11. Žiak je povinný na svojom pracovisku udržiavať čistotu a poriadok;

12. Počas vyučovania každý žiak sleduje výklad MOV, riadi sa jeho pokynmi a nariadeniami;

13. Žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré im boli určené;

14. Rešpektujú bezpečnostné pokyny MOV pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom :

Ø ostrie nástrojov pri práci musí smerovať vždy od tela a tváre tak, aby žiak nezranil seba ani spolužiaka,

Ø používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

Ø pri práci s farbami, lakmi, moridlami a lepidlami pracuje žiak pri otvorenom okne a po práci je povinný si dôkladne umyť ruky.

15. Nezapínať svojvoľne bez dozoru MOV elektrické náradie a stroje.

16. Každý žiak je povinný dodržiavať hygienické zásady;

17. Špeciálne nástroje a náradie vydáva po predchádzajúcom upozornení na bezpečnosť práce s ním MOV;

18. Na konci vyučovacieho dňa je žiak povinný očistiť, skontrolovať a uložiť náradie. Ďalej je povinný očistiť svoje pracovisko. Určená služba je povinná urobiť poriadok v odbornej dielni;

19. MOV po prekontrolovaní pracoviska odvedie žiakov z dielne do šatne.

 

12. Ochrana pred šikanovaním alebo násilím žiakov

 

V zmysle Metodického usmernenia č.7/2006-R boli riaditeľom školy navrhnuté tieto opatrenia smerujúce k prevencii a riešeniu šikanovania. Šikanovanie nemá miesto na škole a považuje sa za závažné porušenie vnútorného poriadku školy.

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie, vydieranie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Prejavuje sa v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

V prípade, že v priestoroch školy počas vyučovania, resp. na školských akciách a počas mimoškolskej činnosti sa zistí prípad šikanovania, je každý pedagogický, resp. nepedagogický zamestnanec, alebo žiak povinný:

1.       Ak šikanovanie, resp. podozrenie na šikanovanie zistí zamestnanec je povinný informovať o tejto skutočnosti výchovného poradcu a zástupcu riaditeľa školy (ZR TV, ZR OV). V prípade neprítomnosti zástupcu je povinný informovať riaditeľa školy.

2.       Ak šikanovanie, resp. podozrenie na šikanovanie zistí žiak školy, je povinný o tom okamžite informovať svojho triedneho učiteľa, ktorí informuje výchovného poradcu a zástupcu vedenia.

3.       Triedni učitelia (agresora a obete) v spolupráci s výchovným poradcom a koordinátorom si pozvú na pohovor agresora a obeť a po ich vyjadrení uskutočnia zápis z pohovoru a pozvú na pohovor zákonných zástupcov agresora a obete.

4.       Po písomnom uzavretí celého prípadu (pri zachovaní dôvernosti), zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení agresora a obete, ako aj ich zákonných zástupcov, rozhodne riaditeľ školy o ďalšom postupe v súlade s vnútorným poriadkom školy a Metodickým usmernením č. 7/2006-R, resp. zákonom č. 300/2005 Z. z. a zákonom č. 372/1990 Zb.

Opatrenia pre ochranu obete:

Ø odporučiť rodičom žiakov vyhľadať odbornú starostlivosť v oblasti pedagogicko – psychologického poradenstva a rodičov informovať o poradenstve,

Ø v prípade, že obeť a agresor sú spolužiaci, preložiť agresora do inej skupiny,

Ø zorganizovať skupinový intervenčný program riaditeľa školy v spolupráci s koordinátorom a CPPPP.

Opatrenia pre agresorov:

Ø odporučiť rodičom vyhľadať odbornú starostlivosť v CPPPP,

Ø použiť výchovné opatrenia za závažné porušenie vnútorného poriadku školy podľa závažnosti prípadu: pokarhanie riaditeľom školy,

- zníženie známky zo správania, preloženie do inej skupiny

- podmienečné vylúčenie agresora zo školy

- vylúčenie agresora zo školy.

 

13. Súčasti výchovy a vzdelávania

 

1.       Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách je exkurzia, kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu; súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách môže byť aj školský výlet.

2.       Riaditeľ strednej školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec pred uskutočnením exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu poučí účastníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia. O poučení sa vyhotoví písomný záznam. Záznam o poučení podpíšu všetci poučení účastníci a osoba, ktorá poučenie vykonala.

3.       Pre žiakov, ktorí sa exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie.

4.        Kurz na ochranu života a zdravia organizuje stredná škola v treťom ročníku štúdia; ak ide o učebné odbory, v ktorých dĺžka štúdia je dva roky, v druhom ročníku štúdia. Tento kurz trvá tri dni po šesť hodín.

5.       Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. Organizáciu kurzu pohybových aktivít v prírode zabezpečuje riaditeľom poverený pedagogický zamestnanec. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín.

6.       Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo alebo snoubordingové družstvo tvorí najviac 15 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí najviac 10 žiakov.

7.       Školský výlet sa môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia alebo s informovaným súhlasom žiaka, ak ide o plnoletého žiaka. Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.

 

 

 

14. Účasť na súťažiach

 

1. Súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu školy, nadväzujú na školskú výučbu a rozvíjajú ju na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe ich súťaživosti. Súťaže a príprava na súťaže sa organizujú v čase vyučovacieho procesu, ako aj mimo neho.

2. Súťaže majú spravidla postupový charakter a končia sa celoštátnym kolom alebo medzinárodnou súťažou. Sú organizované najmä formou predmetových olympiád, iných postupových súťaží, korešpondenčných súťaží a seminárov, športových súťaží, súťaží pre osobitné skupiny žiakov, súťaží zručnosti, súťaží odbornej a umeleckej tvorivosti, prehliadok a turnajov.

3. Poslaním súťaží je najmä:

Ø tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov a vytvárať vzťah k príslušnému študijnému a učebnému odboru,

Ø vyhľadávať talentovaných žiakov v jednotlivých oblastiach, podporovať ďalšie rozvíjanie ich nadania a talentu a prispievať k účelnému využívaniu ich voľného času,

Ø viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie,

Ø vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, zručností a vedomostí formou súťaženia a tvorivej spolupráce,

Ø vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnancov (ďalej len „pedagóg“) konkurenčné prostredie na hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách,

Ø zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach.

4. Súčasťou súťaží je aj systematická príprava na všetkých úrovniach formou prednášok, seminárov, sústredení, tréningov, riadenej odbornej a umeleckej činnosti pod vedením skúsených pedagógov a ďalších odborníkov, ako aj podporovanie samostatnosti žiakov.

5. Činnosť pedagógov a žiakov škôl spojená so súťažami, prípravou na súťaže, členstvom v odborných komisiách, sa hodnotí ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom na školách. Školy a ich zriaďovatelia vytvárajú podmienky pre súťaže, organizujú súťaže, podporujú zapojenie sa žiakov do súťaží a účasť pedagógov na odborných seminároch a podujatiach súvisiacich s prípravou žiakov na súťaže. Aktívnu účasť pedagógov školy zriaďovatelia započítavajú do ich hodnotenia a primerane morálne a finančne oceňujú.

6. Počas organizovania súťaží musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len „bezpečnosť“) všetkých účastníkov súťaží a sprievodných podujatí.

7. Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaží zodpovedajú organizátori a pedagógovia poverení riaditeľmi príslušných škôl.

8. Na súťaže cestujú žiaci spravidla v sprievode pedagóga, alebo inej zodpovednej osoby, určenej riaditeľom školy. Žiaci, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, potrebujú k účasti vo vyšších kolách súťaží písomný súhlas rodiča.

9. Organizátori súťaže sú povinní zabezpečiť počas súťaže a s ňou súvisiacimi podujatiami, dodržiavanie príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné pre daný druh činnosti.

 

15. Podmienky nakladania s majetkom

 

1. Za správnu evidenciu a hospodárne využívanie školského majetku zodpovedá správca majetku školy.

2. Nákup / objednávanie / učebných pomôcok alebo materiálu sa realizuje prostredníctvom žiadaniek, ktoré odsúhlasuje zástupca riaditeľa príslušného úseku a schvaľuje riaditeľ školy. Nákupy realizuje vedúca prevádzky resp. iní poverení zamestnanci školy v zmysle príslušných platných zákonov a vnútorných predpisov.

3. Vedúci zbierok učebných pomôcok sú povinní učebné pomôcky evidovať v inventárnej knihe a každú učebnú pomôcku označiť inventárnym číslom. Správca majetku na zakúpený majetok prideľuje inventúrne čísla v účtovnej evidencii školy.

4. Nie je dovolené vypožičiavať mimo školy majetok z inventára školy.

5. O každom požičaní majetku v rámci školy vedie vedúci zbierky evidenciu, v ktorej zaznamenáva dátum pôžičky, názov UP, podpis toho, kto si požičiava.

6. Nie je dovolené robiť presuny nábytku do iných miestností bez vedomia vedenia školy a správcu majetku.

7. Drobné nákupy z pokladne školy realizovať až po odsúhlasení riaditeľom školy. Na pokladničnú účtenku je potrebné napísať – zakúpil .................

8. Evidencia majetku je vedená v programe iSPIN na jednotlivých evidenčných listoch, vyraďovanie majetku sa vykonáva raz štvrťročne prostredníctvom návrhovej a vyraďovacej komisie.

 

Tento školský poriadok platí od 1. septembra 2011

Žiaci boli s ním oboznámení: 5. septembra 2011

Zákonní zástupcovia boli s obsahom oboznámení: november 2011

 

Ing. Anton Švelta

riaditeľ školy

 

 

Návštevy: 3621

Hľadať

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií TU.